Author Archives: Gorana Marković


Comments Off on DR DRAGANA MALIVUK GAK, docent

 • BIOFIZIKA
Read more

Comments Off on MR NATAŠA TOMIĆ, predavač visoke škole

 • MENADŽMENT U FIZIOTERAPIJI
Read more

Comments Off on MR OLIVERA PILIPOVIĆ-SPASOJEVIĆ, predavač visoke škole

 • TEHNIKE U KINEZITERAPIJI
Read more

Comments Off on MR ĐURĐICA STEVANOVIĆ-PAPIĆ, predavač visoke škole

 • FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI
Read more

Comments Off on DR DUBRAVKA ŠIMUNOVIĆ, docent

 • RADNA TERAPIJA U PSIHIJATRIJI

 

Read more

Comments Off on DR VESNA KALABA, profesor visoke škole

 • STRUČNA PRAKSA SI
Read more

Comments Off on DR RADOSLAV GRUJIĆ, redovni profesor

 • METODIKA SANITARNO-EKOLOŠKOG NADZORA

 

 • PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE  I KONTROLA NAMIRNICA

 

 • PREHRAMBENI ADITIVI I KONTAMINANTI

 

 • OSNOVE TEHNOLOGIJE I ČUVANJA NAMIRNICA

 

 • SANITARNI NADZOR I ZAKONSKI PROPISI
Read more

Comments Off on DR VESNA PALEKSIĆ, profesor visoke škole

 • ZAŠTITIA NA RADU

 

 • MEDICINA RADA
Read more

Comments Off on DR SLOBODAN STANIĆ, profesor visoke škole

 • ERGONOMIJA U RADNOJ TERAPIJI

 

 • ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO

 

 • EKOTOKSIKOLOGIJA
Read more

Comments Off on DR GORAN TALIĆ, profesor visoke škole

 • FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI
Read more