Ciljevi studijskog programa Fizioterapija

Studijski program Fizioterapija traje (180 ECTS), odnosno četiri godine (240 ECTS). Nakon osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani medicinar fiziopterapije.

Ciljevi studijskog programa

 • da se kroz teorijsku i praktičnu nastavu profilišu diplomirani medicinari fizioterapije u savremene saradnike koji posjeduju adekvatno medicinsko znanje iz užeg stručnog područja fizioterapije i dodirnih područja, neophodno za efikasan rad u okviru fizikalne medicine, rehabilitacije i njege pacijenata;
 • da se diplomiranim medicinarima fizioterapije u sklopu najsavremenije edukacije i  mentorskog rada omogući razvoj sposobnosti samostalnog iniciranja, planiranja i provođenja istraživanja iz područja fizioterapije, te izvještavanje o provedenom istraživanju i njegovim rezultatima;
 • da se edukacijom diplomirani medicinar fizioterapije osposobi za timski rad i saradnju sa stručnjacima iz svih relevantnih struka u postizanju stručnih i naučnih ciljeva sistema zdravstvene zaštite.

Karakteristike rada

Karakteristike rada diplomiranog medicinara fizioterapije su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije u cilju određivanja fizioterapijskog tretmana, u primarnoj i sekundarnoj prevenciji povreda, oštećenja, funkcionalnih ograničenja i onesposobljenja.

Kompetencije nakon diplomiranja

 • Diplomirani medicinar fizioterapije je osposobljen za:
 • planiranje, organizovanje i provođenje fizioterapijskog procesa u okviru sljedećih kliničkih područja: ortopedija, neurologija, reumatologija, kardiologija, pulmologija, ginekologija sa akušerstvom, hirurgija i traumatologija, pedijatrija, gerijatrija, sportska medicina i onkologija;
 • primjenu specijalizovanih, autorizovanih tehnika i metoda u područjima rada elektroterapije, hidroterapije i kineziterapije po odobrenju specijaliste fizijatra;
 • samostalnu primjenu svih fizioterapeutskih postupaka i procjenu tretmana, kao i kontrolu kod stanja kod kojih je indikovana fizikalna terapija;
 • učešće u timu za pripremu plana i programa osposobljavanja;
 • prikupljanje podatka potrebnih za planiranje i uspješno provođenje različitih profesionalnih usluga (kliničkih, ambulantnih i dr.) u terapijskim ili rehabilitacionim postupcima, a u skladu sa etičkim kodeksom utvrđenim standardima fizioterapijske prakse;
 • saradnja s udruženjem osoba sa invaliditetom i usmjeravanje njihovih aktivnosti u profesionalnoj i socijalnoj rehabilitaciji;
 • učešće u edukaciji pacijenata sa invaliditetom i njihovih članova porodice;
 • mogućnost daljeg kontinuiranog učenja, praćenja srodnih struka, kao i istraživanja u fizioterapiji.