Ciljevi studijskog programa Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo

Studijski program Medicinsko-laboratorijskog inženjerstva traje četiri godine (240 ECTS). Nakon osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer.

Ciljevi studijskog programa

  • da se kroz teorijsku i praktičnu nastavu profilišu diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjeri u savremene saradnike koji posjeduju adekvatno znanje iz užeg stručnog područja medicinsko-laboratorijske dijagnostike od onih najjednostavnijih primjenljivih u manjim, slabije opremljenim laboratorijima do visoko diferenciranih, eksperimentalnih i naučnih;
  • da se permanentnom medicinskom edukacijom  i primjenom  naučnih saznanja, diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjeri osposobe za timski rad i saradnju sa stručnjacima iz svih relevantnih struka u postizanju stručnih i naučnih ciljeva sistema zdravstvene zaštite.

Karakteristike rada

Karakteristike rada medicinsko-laboratorijskih inženjera podrazumijevaju rad na složenim analitičkim postupcima u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici i analitici. U cilju što boljeg obavljanja poslovnih zadataka, inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike mora posjedovati i psihofizičke osobine koje uključuju normalno psihičko i fizičko zdravlje, dobar vid i razlikovanje boja, preciznost i urednost u radu.

Kompetencije nakon diplomiranja

Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer je osposobljen za:

  • rad po načelima medicinske etike, poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu;
  • izvršavanje svih poslova inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike u laboratorijskoj medicini, kao što su organizacija uzimanja, transporta i skaldištenja biološkog materijala, održavanje i baždarenje pojedinih aparata uz primjenu principa kvaliteta rada;
  • samostalno izvođenje složenih pretraga iz svih područja laboratorijske medicine sa znanjem rukovanja jednostavnim i složenim aparatima u oblastima klničke hemije i biohemije, imunologije, mikrobiologije, parazitologije i virusologije;
  • izradu hemograma te ostalih citohemijsko-hematoloških pretraga, uključujući i koagulacijske i transfuziološke pretrage, izradu histoloških, patohistoloških i citoloških preparata u svim njihovim fazama, kao i rad u svim vrstama laboratorija u medicini i srodnim naukama;
  • dalje kontinuirano učenje, praćenje srodnih struka, kao i istraživanja u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici.