Školarina, način finansiranja

ŠKOLARINA I NAČIN FINANSIRANJA

Visoka medicinska škola Prijedor osnovana je kao Viša medicinska škola Prijedor 03.07.1997. godine odlukom Vlade Republike Srpske broj: 03-793/97. Donošenjem Zakona o visokom obrazovanju 2007. godine škola je preregistrovana u Visoku medicinsku školu Prijedor. Dozvola za rad dobijena je 28.07.2007. godine od strane Ministrastva prosvjete i kulture broj: 0732-9618-07. Visoka škola je upisana u mrežu visokoškolskih ustanova broj 07.023/600-1840-3066/08. od 07.05.2008. godine. Visoka medicinska škola Prijedorje od 01.05.2014. godine, na osnovu Zakona o sistemu javnih službi, Zakonom o visokom obrazovanja i usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti posluje pod nazivom Javna ustanova Visoka medicinska škola Prijedor. Sjedište Visoke škole je u Ulici Nikole Pašića 4a u Prijedoru.

Finansijska sredstva za rad Visoke škole obezbijeđuju se iz Budžeta Republike RS i vlastitih prihoda koji se ostvaruju na osnovu školarina, upisnina i izdavanja: uvjerenja, diploma, nastavnih planova i programa i sl.

UPISNINE I NAKNADE ŠKOLARINE ZA AKADEMSKU 2019/20. GODINU

Plaćanja školarine oslobođeni su:

  1. Studenti- djeca poginulih i nestalih boraca VRS;
  2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS prve i druge kategorije;
  3. Studenti –invalidi VRS od prve do pete kategorije;
  4. Studenti sa invaliditetom i
  5. Studenti- djeca bez oba roditelja.

Studenti iz predhodnog stava tačka 1. i 2. oslobođeni su od plaćanja školarine do navršenih 26 godina života a u skladu sa Zakonom o pravima boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Rebublike Srpske.

Studenti iz tačke 5. oslobođeni su plaćanja školarine do 26 godina života.

Studenti djeca ratnih vojnih invalida VRS od treće do šeste kategorije oslobođeni su 50% plaćanja školarine do navršenih 26 godina života.

Redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenta na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj plaćaju 50%  školarine do navršenih 26 godina života.

 

Žiro račun na koji se uplaćuju sredstva:

5620998095060028

Vrsta prihoda: 722512   za upisninu i školarinu

Vrsta prihoda : 722539   za izdavanje planova i programa, uvjerenja i ostalih uplata

Budžetska organizacija: 1252001

Opština: 074