• Image One
 • Image Two
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
24.12.2014.
Rezultati testa iz predmeta Statistika sa metodologijom naucnog istrazivanja - cetvrta godina.

 
23.12.2014.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Protetika i ortotika - vanredni studenti.

 
23.12.2014.
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Fiziologija - vanredni studenti (SI, M-LI).

 
23.12.2014.
Raspored predavanja za vanredne studente.

       
23.12.2014.
Raspored predavanja za cetvrtu godinu - studijski program Fizioterapija.

 
19.12.2014.
Rezultati testa iz predmeta Fizioterapija u pedijatriji.

 
19.12.2014.
Rezultati testa iz predmeta Njega u rehabilitaciji - vanredni studenti.

 
19.12.2014.
Rezultati testa iz predmeta Fizioterapija u reumatologiji i gerijatriji.

 
18.12.2014.
OBAVJESTENJE ZA PRIJAVU ISPITA JANUARSKO - FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA.

 
05.12.2014.
Ispitna pitanja iz predmeta Statistika sa metodologijom naucnog istrazivanja.

 
06.10.2014.
Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15. godine.

 
05.06.2014.
Ispitna pitanja iz Medicinske rehabilitacije za studente fizioterapije.

 
30.04.2014.
Ispitna pitanja iz protetike i ortotike.

 
05.06.2013.
Ispitna pitanja iz predmeta Strucna praksa za Zdravstvenu njegu.


 
07.05.2012.
Ziro racun skole.


 

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA

PRIJEDOR

Visoka medicinska škola Prijedor je javna visokoškolska ustanova koja se bavi nastavom i drugim vidovima edukacije i stručnog osposobljavanja studenata medicinske struke prvog studijskog ciklusa (stepen Bachelor), a u skladu sa strateškim ciljevima visokog obrazovanja izraženim u Deklaraciji evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999. godine).

U periodu od 1997. do 2006. godine studenti su se upisivali na studij više medicinske škole na pet studijskih grupa:

 • viša medicinska sestra - tehničar
 • viši fizioterapeut
 • viši radiološki tehničar
 • viši sanitarni tehničar
 • viši medicinsko-laboratorijski tehničar

Studij na Višoj medicinskoj školi Prijedor završilo je 750 studenata.

Od školske 2007/08.godine Viša medicinska škola nastavlja sa radom kao VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR, a na osnovu Saglasnosti na statusnu promjenu koju je dalo Ministarstvo prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske. Škola ima svojstvo pravnog lica čiji je osnivač Republika Srpska. Sjedište Visoke medicinske škole je u Prijedoru, Ul. Nikole Pašića 4 A.

Visoka medicinska škola je autonomna u obavljanju svoje djelatnosti. Škola uživa slobodu u nastavnom, stručnom i naučno-istraživačkom radu unutar svoje registrovane djelatnosti.

Obrazovna djelatnost

Visoka medicinska škola Prijedor organizuje i provodi prvi ciklus dodiplomskog studija u trajanju tri godine za studente medicinske struke na četiri studijska programa:

 • zdravstvena njega;
 • fizioterapija;
 • sanitarno inženjerstvo;
 • medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo.

Stručni nazivi koji se stiču završavanjem studija su:

 • diplomirana medicinska sestra;
 • diplomirani fizioterapeut;
 • diplomirani sanitarni inženjer;
 • diplomirani medicinsko-laboratorisjki inženjer.

Upis na studij

Pristup visokom obrazovanju na sve studijske programe Visoke medicinske škole Prijedor imaju lica koja su završila četvorogodišnje srednje obrazovanje. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Škole.

Kandidati za upis polažu prijemni/kvalifikacioni ispit iz:

 • biologije i hemije na studijskim programima ZDRAVSTVENE NJEGE, SANITARNOG INŽENJERSTVA, MEDICINSKO-LABORATORIJSKOG INŽENJERSTVA i FIZIOTERAPIJE;

Redosljed kandidata za upis na studij utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u četvorogodišnjem srednjem obrazovanju (do 50 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (do 50 bodova).

Organizacija i način studiranja

Škola organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja se dijeli na dva semestra - zimski i ljetnji. Semestri traju po 15 sedmica.

Teorijska nastava i vježbe izvode se u učionicama, laboratorijama i kabinetima Škole.

Dio programskih sadržaja realizuje se u nastavnim bazama Škole: Opšta bolnica Prijedor, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju "Mlječanica" Kozarska Dubica i drugim zdravstvenim ustanovama i institucijama.

Organizacija i izvodenje studiranja odvija se u skladu sa Pravilima studiranja na Visokoj medicinskoj školi Prijedor, koja donosi nadležni stručni organ Škole.

Student koji izvrši obaveze utvrđene studijskim programom i položi sve ispite - završio je studije.

 • Visoka Medicinska Ĺ kola
 • Nikole Pašića 4a
  79101 Prijedor
 • Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
Telefoni:
Direktor: +387 52 242 383
Sekretar: +387 52 212 076
Studentska sluĹľba: +387 52 241 680