• Image One
 • Image Two
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
 • Image Four
12.09.2014.
Raspored ispita za septembarski ispitni rok akademske 2013/14. godine.

 
12.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Sanitarna hemija - vanredni studenti.

 
09.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Epidemiologija i infektivne bolesti za redovne i vanredne studente.

 
09.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Patologija za vanredne studente.

 
09.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Patologija za redovne studente.

 
09.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Socijalna medicina za redovne i vanredne studente.

 
09.09.2014.
Rezultati testa iz Interne medicine, vanredni studenti.

 
08.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta anatomija ZNJ, F za redovne i vanredne studente.

 
08.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Prehrambene tehnologije i kontrola namirnica za redovne i vanredne studente.

 
08.09.2014.
Rezultati ispita iz predmeta Osnove tehnologija i cuvanja namirnica za redovne i vanredne studente.

 
08.09.2014.
Rezultati ispita iz predmeta Medicinska psihologija i psihijatrija i Neurologija sa zdravstvenom njegom za vanredne studente.

 
08.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Histologija za redovne i vanredne studente.

 
06.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Dijetetika, redovni studenti.

 
06.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Higijena ishrane.

 
06.09.2014.
Rezultati testa iz Sanitarne hemije, redovni studenti.

 
05.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Neurologija sa zdravstvenom njegom, redovni studenti.

 
05.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Patofiziologije, redovni studenti.

     
04.09.2014.
Rezultati testa iz predmeta Interna medicina sa zdravstvenom njegom i Interna medicina za redovne studente.

 
04.09.2014.
Rezultati testa iz Sanitarne mikrobiologije, redovni studenti.

 
03.09.2014.
II UPISNI ROK U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKU 2014/15. GODINU.

 
03.09.2014.
REZULTATI KONKURSA.

   
02.09.2014.
I TERMIN ISPITA IZ BIOMEDICINSKE INFORMATIKE I MEDICINSKE EKOLOGIJE ZA REDOVNE STUDENTE POMJERA SE NA 08.09.2014. U 9,00 CASOVA A ZA VANREDNE STUDENTE 20.09.2014. GOD U 9,00 CASOVA.

05.06.2014.
Ispitna pitanja iz Medicinske rehabilitacije za studente fizioterapije.

 
30.04.2014.
Ispitna pitanja iz protetike i ortotike.

 
05.06.2013.
Ispitna pitanja iz predmeta Strucna praksa za Zdravstvenu njegu.


 
07.05.2012.
Ziro racun skole.


 

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA

PRIJEDOR

Visoka medicinska škola Prijedor je javna visokoškolska ustanova koja se bavi nastavom i drugim vidovima edukacije i stručnog osposobljavanja studenata medicinske struke prvog studijskog ciklusa (stepen Bachelor), a u skladu sa strateškim ciljevima visokog obrazovanja izraženim u Deklaraciji evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999. godine).

U periodu od 1997. do 2006. godine studenti su se upisivali na studij više medicinske škole na pet studijskih grupa:

 • viša medicinska sestra - tehničar
 • viši fizioterapeut
 • viši radiološki tehničar
 • viši sanitarni tehničar
 • viši medicinsko-laboratorijski tehničar

Studij na Višoj medicinskoj školi Prijedor završilo je 750 studenata.

Od školske 2007/08.godine Viša medicinska škola nastavlja sa radom kao VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR, a na osnovu Saglasnosti na statusnu promjenu koju je dalo Ministarstvo prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske. Škola ima svojstvo pravnog lica čiji je osnivač Republika Srpska. Sjedište Visoke medicinske škole je u Prijedoru, Ul. Nikole Pašića 4 A.

Visoka medicinska škola je autonomna u obavljanju svoje djelatnosti. Škola uživa slobodu u nastavnom, stručnom i naučno-istraživačkom radu unutar svoje registrovane djelatnosti.

Obrazovna djelatnost

Visoka medicinska škola Prijedor organizuje i provodi prvi ciklus dodiplomskog studija u trajanju tri godine za studente medicinske struke na četiri studijska programa:

 • zdravstvena njega;
 • fizioterapija;
 • sanitarno inženjerstvo;
 • medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo.

Stručni nazivi koji se stiču završavanjem studija su:

 • diplomirana medicinska sestra;
 • diplomirani fizioterapeut;
 • diplomirani sanitarni inženjer;
 • diplomirani medicinsko-laboratorisjki inženjer.

Upis na studij

Pristup visokom obrazovanju na sve studijske programe Visoke medicinske škole Prijedor imaju lica koja su završila četvorogodišnje srednje obrazovanje. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Škole.

Kandidati za upis polažu prijemni/kvalifikacioni ispit iz:

 • biologije i hemije na studijskim programima ZDRAVSTVENE NJEGE, SANITARNOG INŽENJERSTVA, MEDICINSKO-LABORATORIJSKOG INŽENJERSTVA i FIZIOTERAPIJE;

Redosljed kandidata za upis na studij utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u četvorogodišnjem srednjem obrazovanju (do 50 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (do 50 bodova).

Organizacija i način studiranja

Škola organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja se dijeli na dva semestra - zimski i ljetnji. Semestri traju po 15 sedmica.

Teorijska nastava i vježbe izvode se u učionicama, laboratorijama i kabinetima Škole.

Dio programskih sadržaja realizuje se u nastavnim bazama Škole: Opšta bolnica Prijedor, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju "Mlječanica" Kozarska Dubica i drugim zdravstvenim ustanovama i institucijama.

Organizacija i izvodenje studiranja odvija se u skladu sa Pravilima studiranja na Visokoj medicinskoj školi Prijedor, koja donosi nadležni stručni organ Škole.

Student koji izvrši obaveze utvrđene studijskim programom i položi sve ispite - završio je studije.

 • Visoka Medicinska Ĺ kola
 • Nikole Pašića 4a
  79101 Prijedor
 • Republika Srpska
  Bosna i Hercegovina
Telefoni:
Direktor: +387 52 242 383
Sekretar: +387 52 212 076
Studentska sluĹľba: +387 52 241 680